Herroepingsrecht- en formulier

Verplichtingen bij herroeping 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.               
 2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren. 
 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor  producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerkproducten mogen niet retour)
 7. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 8. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 9. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 1. Originele en onbeschadigde staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 3. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd.
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de  herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als, 
 3. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en 
 4. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest, zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 
 5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 6. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar allen als: 
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  2. de consument heeft verklaard, dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Reclameren

 1. De consument  dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op  zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclamatie(s) over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de consument niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten. 
 4. Alle reclamatie(s), van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.  

Uitoefening Verplichting van de consument tijdens de bedenktijd 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk heeft gemaakt in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.  

Bij producten

 • Als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument;
 • en de consument heeft verklaard, dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

 • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

 • Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de  aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 • Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.